اطلاعیه
گامی مهم از بهزیستی شهرستان در جهت
تسهیل دسترسی جامعه هدف بهزیستی به اطلاعات،کاهش مراجعات حضوری ، تنها با وارد کردن این کد در گوشی همراه خود.