ظهر امروز رزگی رئیس اداره بهزیستی شهرستان سربیشه در معیت قربانی مدیر عامل انجمنCBRاستان از وضعیت خانواده دو معلولی نیازمند روستای فنود بخش مود شهرستان بازدید کرد و در روند خدمات ارائه شده و همچینن مشکلات توانخواهان قرار گرفت .

🔻گفتنی است در این بازدید از طرف خیرین محترم یکعدد بخاری گازی به خانواده تحت پوشش بهزیستی اهدائ گردید .

📌روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان سربیشه